Fiskeregler for Beiarelva – sesongen 2022

Submitted byAnita onfre 19/04/2019 - 13:47

Det åpnes for fiske etter laks og sjøørret i de delene av Beiarvassdraget som er tilsluttet Beiarelva SA. Ved fisketrappene i Tollåga og Hauforsen er det fredningssoner på 50 meter nedenfor trappene. I Tollåga er det heller ikke tillatt å fiske på anadrom strekning ovenfor fisketrappa.

Fisketid
Laks: 15.06 – 31.08
Sjøørret: 15.06 – 31.08 i hele elva. Nedstrøms Storjord bru til og med 14.sept.
Sjørøye: Fredet.

Fiskedøgnet:
Fra kl. 06:00 til 24:00
Åpningsdagen, 15.06., er fisketiden kl 12:00 – 24:00 med nattåpent til 16.06. fra kl 0:00 - 06:00
På sonene Tvervik, Arstad/ Dokmo, Soløy, Moldjord og deler av Vold (Storøyra) opp til høyspent som krysser Beiarelva og grense Kvæl - kan det fiskes hele døgnet hele sesongen. Ved lav vannstand vurderes deler av elva stengt for fiske.

Sesongkvote og minstemål
Laks:
Døgnkvote: 1 laks under 65 cm per fisker.
Sesongkvote: 4 lakser under 65 cm per fisker.
All laks over 65 cm skal settes ut.
Minstemål 35 cm

Kvote på utsatt fisk er max 3 stk pr. fisker pr. dag.
Sikker oppdrettslaks kan avlives hele sesongen uavhengig av kvoter. Oppdrettslaks som ikke er forevist og godkjent av fiskekortselger skal trekkes på kvote.
Bare kortselger eller den/de som Beiarelva SA har bestemt, stadfester hva som er sikker oppdrettslaks. Oppdrettslaks går ikke på kvoten og beholdes av fisker etter at den er forevist.
Feilvurdert fisk innleveres grunneier/fiskekortselger.
Sjøørret:
Døgnkvote: 2 sjøørreter under 60 cm.
Sesongkvote: 15 sjøørreter under 650cm per fisker.
Minstemål 30 cm All sjøørret over 60 cm skal settes ut.

Agn og redskapsbruk 
* Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok.
* Når det fiskes for å sette ut fisk, anbefales det å fiske med kroker uten mothake.
* Fiske med mark er tillatt
* Det kan fiskes med én stang per fisker, og fiskestanga skal ikke forlates under fiske.
* Det er forbud mot bruk av utstyr for elektronisk leiting av fisk, samt bruk av klepp.
* Fiske med flue og søkke er forbudt. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten.
* Det oppfordres til bruk av små men sterke kroker med liten mothake (kan betyd mindre skader på fisk)


Andre fiskeregler
Alt utstyr inklusiv støvler/vadere skal desinfiseres før det gis tillatelse til fiske i Beiarelva og lakseførende sideelver uansett hvor utstyret sist ble brukt. Dette påbudet gjelder også kanoer/båter eller annet utstyr som blir brukt i elva.

Bevegelig fiske medstrøms er påbudt.
Avliva og utsatt fisk føres på kortet og rapporteres innen 1 døgn. Også «nullfangst» skal rapporteres. Fisk over 65 cm som avlives pga skader rapporteres kortselger til oppgitt tlf.nr. på SMS umiddelbart. Fisken forevises og innleveres grunneier/fiskekortselger.

Det skal tas skjellprøver av all laks og oppdrettslaks som avlives.

Fisk som slippes tilbake i elva må behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet. Den skal aldri tas opp av vannet.

Alle fiskere skal ha ei langnebbet tang til bruk ved uttak av kroker. Når kroken sitter i halsen skal lina kuttes. Alle skal ha tilgang til knuteløs hov.

Skadet fisk eller fisk som er utkjørt skal settes i kvilekasser der slike finnes.

Det oppfordres til å merke fiskestangen på 65cm med tape. Slik går kontrollen av fiskelengden fort, og dersom fisken skal tilbake, er disse ekstra sekundene viktige. 

Skitt fiske!

Desinfiseringsattest fra andre elver er ikke gyldig i Beiarvassdraget.