Om gården Kvæl

Kvæl ligger ca. 7 km. fra Storjord, hvor du kommer ned fra Beiarfjellet ved ankomst til Beiarn.

Kvæl er delt i 4 gårdsbruk, hvor det dyrkes grønnfor (til melkeproduksjon) og potet.

Kvæl grunneierlag disponerer ei 2,5 km lang elvestrekning (NB ! Kun den ene siden av elva) som er attraktiv for både lakse- og sjøørret-fiske (se fangst-statistikken). Det er begrenset salg av fiskekort.
Det lagt ut en del tomter til hus og hytter, og det er i dag 13 fastboende personer på gården Kvæl.
Kvæl er begrenset austover mot Navjord med Kobbåga. Mot vest går grensene mot Vollskogan og Moldjord.
Kvællia går bratt opp mot 400-430 m høyde, til Lyahågen (534 m) og heilt til Kobbåvatnet (476 m o.h.) i nordaust. Berggrunnen er kalkstein med ganger og drag av granitt lengst oppe. Helen og Skyttbakklia består av glimmerskifer. På en slags pall i lia, på omlag 300 m, ligger Kvælgarden. Her er det spor etter tufter, - tildels runde gammetufter. Her var det tilhold av samer på 1700-tallet.
Det er lauvskog av god bonitet i store deler av lia.

Vest for Storvollen og mot lia er det store moer, - Kvæljarfall og nordover, Tømmermoen - gjennomskåren av daler. Jorda er dels leir, dels sand. De er en forlengelse av Moldjordmoene. Fra Hell´n og Hellberget, - hvor lia går bratt rett i Storåga - går Kvælvollen vestover og vider seg ut utover. Langs elva ser vi tydelig restene av en gammel åbakke eller elvebredd. Den følger omtrent 5 m koten. Denne store elveterassen består av sand.

Gammel historie.
Gardsnavnet må ha sammenheng med kvervel (i elva). Navnet er usammensatt uten etterhengt artikkel, og må være gammelt. Det var skrevet Querrell (1610) Querl (1660).
Kvæl var fra gammelt kirkegods – sammen med gardene nedenfor, - Moldjord, Dokmo og Arstad. Buplassen fra middelalderen lå nok på eller under Tøftbakkan hvor seinmiddelderens og fellestunets gard lå. Navnet tyder og i den retning. Ved tomtegraving er det her funnet tykke kulturlag og trekol. Fra Hellberget, gjennom Helen og med bru over Kobbåga (ca 40 m høyde) går gammelvegen til Navjord og videre oppover bygda. Kobbåga faller bratt ned lia og i Storåga lenger nede. Her oppe sto de gamle mølner for både Kvæl og Navjord.
I 1610 var det en oppsitter på Kvæl, mens den første matrikkel viser at det var 2 oppsittere med halvparten hver i 1666.
Etter sagnet skal det være nedsatt en skatt i Kvælura. Den skulle være etter Henrik sjørøver.